Pest Risk Analysis - Xanthomonas axonopodis

This document is a Pest Risk Analysis report on Xanthomonas axonopodis.